سال 1397 :

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی بند 13 از اولین نشست هیات امنا از دوره پنجم   14-05-1397

سال 1396 :

آیین نامه حق التعلیم مربیان ورزشی و حق مشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی  03-07-1396

آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هی‍ت علمی  03-07-1396

سال 1393 :

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی - مصوبه هیـات امنای مورخ 29-2-1393

آیین نامه شورای ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست دانشگاه های منطقه البرز جنوبی - مصوبات هیات امنای مورخ 17-10-1393

 

سال 1392 :

آيين نامه دوره پسا دکتري - مصوبه هيات امنـاي مورخ 5-4-1392
شرکت اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي عضو در همايش ها و جلسات انجمن هاي علمي و تخصصي داخل کشور 5-4-1392

سال 1390 :

آيين نامه تسهيلات ويژه قهرمانان ورزشي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي 1390-6-12

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های منطقه - مصوبه هیـات امنای مورخ 27-12-1390
آیین نامه سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه های منطقه - مصوبه هیـات امنای مورخ 27-12-1390
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه - مصوبه هیـات امنای مورخ 27-12-1390
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های منطقه - مصوبه هیـات امنای مورخ 27-12-1390


سال 1389 :

آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت مراکز مشاوره دانشجويي 8-2-1389

سال 1385 :

آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه داوران و عوامل اجرايي برگزاري مسابقات مصوبه هيات امناي 1385-11-29
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی - مصوبه مورخ 1385-11-29 هیـات امنا
آيين نامه حق التعليم مربيان ورزشي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي- مصوبه هيات امناي مورخ 1385-11-29
آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي - مصوبه هيـات امناي مورخ 5-6-1385
الحاق موادي به آيين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي - مصوبه هيـات امناي مورخ 5-6-1385


سال 1384 :

آيين نامه تشکيل مرکز مشاوره دانشجويي در دانشگاه ها - مصوبه هيـات امناي مورخ 21-2-1384
آيين نامه استفاده از خانه هاي سازماني دانشگاه سمنان - مصوبه هيـات امناي مورخ 21-2-1384

سال 1383 :

آيين نامه داخلي هيات امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي - مصوبه هيـات امناي مورخ 16-4-1383