سال 1396 :

دستور العمل اجرایی نحوه همکاری استادان محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور 29-2-1393

  دستورالعمل تشویقی به اعضای هیات علمی29-2-1393

سال 1393 :

دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه اعضاي غير هيات علمي موضوع ماده 23 آيين نامه استخدامي - مصوبه هيات امناي مورخ 29-2-1393
دستور العمل نحوه تعيين فوق العاده مديريت روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي5-93
دستور العمل نحوه تشکيل و وظايف هيات اجرايي منابع انساني - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهي به اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط کار اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393

سال 1392 :

دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی دانشگاه های عضو 5-4-1392

 

سال 1390 :

دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
دستورالعمل به کارگيري عضو هيات علمي وابسته - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهي به اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
دستورالعمل خدمت اعضاي هيات علمي به شيوه نيمه حضوري - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط کار اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390

سال 1388 :

دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي - مصوبه هيـات امناي مورخ 2-2-1388

سال 1386 :

دستورالعمل به کارگيري نيمه حضوري اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 26-12-1386

سال 1385 :

دستورالعمل نحوه انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيات امنا - مصوبه هيـات امناي مورخ 1385-11-29

سال 1383 :

دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت کميسيون دائمي موضوع ماده 6 آيين نامه داخلي هيات امنا 16-4-1383