موسسات عضو هیات امنا ( دوره اول ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
موسسات عضو هیات امنا ( دوره دوم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
موسسات عضو هیات امنا ( دوره سوم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
                        دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان » از سال 92
                        دانشگاه گرمسار از سال 92
موسسات عضوهیات امنا ( دوره چهارم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
                        دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
                        دانشگاه گرمسار
موسسات عضوهیات امنا ( دوره پنجم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
                        دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
                        دانشگاه گرمسار