سال 1396 :

صـورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 07-11-1396

صـورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 03-7-1396

صـورت جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 25-6-1396

 

سال 1395 :

صـورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-9-1395

صـورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-04-95

 

سال 1394 :

صـورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 11-12-94

صـورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 06-07-94

صـورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 09-03-94

 

سال 1393 :

صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93

صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 20-5-93
صـورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-2-93