سال 1392 :

 صـورت جلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 5-4-1392
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی مورخ 5-4-1392
 

سال 1391 :

صـورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 7-12-1391
 صـورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 24-7-1391
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 3-4-1391
 

سال 1390 :

 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 27-12-1390
 صـورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 16-12-1390
 صـورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1390-6-12
 

سال 1389 :

 صـورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 25-12-89
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-12-89
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 9-5-1389
 صـورت جلسه اولین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 8-2-1389