رئیس :

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

اعضای حقوقی :

1- دکتر عباس هنربخش رئوف– رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امناء

2- دکتر شهاب کسکه-  نماینده محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

3- فریدون نوری خواه - نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

4- دکتر عبدالعلی بصیری– رئیس محترم دانشگاه دامغان

5- دکتر فتح ا... قدس- رئیس محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»

6- دکتر رضا لحمیان– مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار 

 

اعضای حقیقی :

1-دکتر علی حقیقی اصل- عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا

2-دکتر نیما امجدی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا

3-دکتر سید علی پور موسوی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا

4-دکتر پرویز کشاورزی–  عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا

5-دکتر محمد تقی قربانیان -  عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا