نام و نام خانوادگی :        دکتر مسعود نصیری زرندی

عنوان پست سازماني :    دبیرهیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری مهندسی شیمی

شماره تلفن و دورنگار:  کلیک نمایید

رایانامه :   mnasiri@semnan.ac.ir

آدرس :    سازمان مركزي دانشگاه سمنان

 

 

 

 

شرح وظايف:

تعیین دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع و تأييد رئيس هيات امنا                                                        

دریافت پيشنهادات از اعضای هیات امنا و در دستور كار قرار دادن آن ها                                                          

دعوت از اعضا براي تشكيل جلسات عادي                                                           

ارسال دعوت نامه به همراه دستور جلسه، گزارش ها، پيشنهادها و مستندهاي مربوط،                                                      

امضای آخرين صفحه صورتجلسه توسط رئيس و دبير هيات امنا                                                       

ارسال يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير براي كليه اعضا