1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء
2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء
3- دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات¬های ممیزه
4- دکتر حسن زیاری رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
6- رئیس دانشگاه دامغان
7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار
9- مهندس حمید حاجی عبدالوهاب معاون توسعه و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی (عضو حقیقی)
10- دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)
11- دکتر فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس(عضو حقیقی)
12- دکتر نیما امجدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)
13- دکتر عباس رهی استاندار سمنان (عضو حقیقی)