هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی براساس قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مصوب جلسات یکصد و هشتاد و یکم و یکصد و هشتاد و سوم مورخ 9و23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83 تشکیل شده است.

مطابق قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ترکیب هیات امناء به شرح ذیل می باشد:

الف – وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

ب- روسای دانشگاه های عضو هیات امناء

ج- 4 تا 6 تن از شخصیت های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه داشته باشند.

د- وزیر و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ô اعضای بند «ج» به پیشنهاد وزیر و با تایید حکم ریاست جمهوری برای مدت 4 سال منصوب می شوند.

ô جلسات عادی هیات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری ، بنا به تقاضای حداقل دو عضو و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می شود.

ô وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند در صورت اقتضاء، دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر یک هیات امناء قرار دهد. در این راستا هیات امناء دانشگاه های منطقه البرز جنوبی با عضویت دو دانشگاه سمنان، دانشگاه دامغان

در سال 1383 تشکیل و با پیوستن دو دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان » و دانشگاه گرمسار در سال 92، هم اکنون با داشتن 4 دانشگاه عضو در حال فعالیت می باشد.

از سال 83 تا کنون ،‌4 دوره هیات امنا دانشگاههای منطقه البرز جنوبی به شرح ذیل تشکیل شده است:

1-     دوره اول هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 83 الی 84 )

 موسسات عضو هیات امنا:

1-     دانشگاه سمنان،

2-      2- دانشگاه دامغان،

اعضای حقوقی و حقیقی هیات امناء: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

                                           2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء

                                           3- دکتر علی وطنی– مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

                                           4- دکتر حسین رحیمی – رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

                                           5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

                                           6- رئیس دانشگاه دامغان

                                           7- دکتر هوشنگ طالبی – رئیس دانشگاه اصفهان (عضو حقیقی)

                                           8- دکتر نیما امجدی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)

                                           9- مهندس علی وکیلی – رئیس پژوهشکده صنعت نفت (عضو حقیقی)

                                           10- مهندس سید رضا سجادی – رئیس دفتر همکاری های ریاست جمهوری (عضو حقیقی)

                                           11- دکتر حسن سبحانی – نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)

                                           12- مهندس احمد قلعه بانی – مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا (عضو حقیقی)

 

2-     دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 85 الی 88 )

موسسات عضو هیات امنا:

1-     دانشگاه سمنان،

2-       2- دانشگاه دامغان

اعضای حقوقی و حقیقی هیات امناء: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

                                           2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء

                                           3- دکتر مهدی ایرانمنش – مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

                                           4- دکتر حسن مسلمی نائینی – رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

                                           5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

                                           6- رئیس دانشگاه دامغان

                                           7- دکتر هادی دوست محمدی – نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)

                                           8- دکتر حسن سبحانی– نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)

                                           9- مهندس احمد قلعه بانی – مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا (عضو حقیقی)

                                           10- مهندس علی وکیلی – رئیس پژوهشگاه صنعت نفت (عضو حقیقی)

                                           11- دکتر نیما امجدی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)

                                           12- مهندس حمید حاجی عبدالوهاب – استاندار سمنان(عضو حقیقی)

 

3-     دوره سوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 89 الی 92 )

موسسات عضو هیات امنا:

1-     دانشگاه سمنان،

2-      دانشگاه دامغان،

3-      دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان » از سال 92،

4-    دانشگاه گرمسار
                    از سال 92،

 

اعضای حقوقی و حقیقی هیات امناء: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

                                           2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء

                                           3- دکتر مهدی ایرانمنش – مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

                                           4- دکتر حسن زیاری – رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

                                           5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

                                           6- رئیس دانشگاه دامغان

                                           7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »

                                           8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار

                                           9- مهندس حمید حاجی عبدالوهاب – معاون توسعه و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی (عضو حقیقی)

                                           10- دکتر حسن سبحانی– عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)

                                           11- دکتر فرهاد دانشجو- رئیس دانشگاه تربیت مدرس(عضو حقیقی)

                                           12- دکتر نیما امجدی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)

                                                13- دکتر عباس رهی- استاندار سمنان (عضو حقیقی)

 

4-     دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ( از سال 93 الی 96 )

موسسات عضوهیات امنا:

1-     دانشگاه سمنان ،

2-      دانشگاه دامغان،

3-      دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »،

4-      دانشگاه گرمسار،

 

اعضای حقوقی و حقیقی هیات امناء: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء

                                           2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء

                                           3- دکتر سعید سمنانیان – مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه

                                           4- دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم– رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

                                           5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری

                                           6- رئیس دانشگاه دامغان

                                           7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »

                                           8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار

                                           9- دکتر حسن سبحانی– عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)

                                           10- دکتر عبدالحسین فریدون – مشاورز وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی(عضو حقیقی)

                                           11- دکتر نیما امجدی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)

                                           12- دکتر علی وطنی – معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو حقیقی)

                                           13- مهندس محمد وکیلی - استاندار سمنان (عضو حقیقی)