کمیسیون دائمی دانشگاه های منطقه البرز جنوبی (دانشگاه سمنان + دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان» + دانشکده فنی و مهندسی گرمسار)

 

رئیس :

              دکتر محمد علی برخورداری– رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

اعضای حقوقی :

 1. -       دکتر مسعود نصیری زرندیرئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امناء
 2. -      دکتر شهاب کسکه- نماینده محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
 3. -      دکتر نادر مالکی - رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
 4. -      دکتر مسعود نصیری زرندی- سرپرست محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»
 5. -      دکتر رضا لحمیان– مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار

 

اعضای حقیقی :

 1. -      دکترعلی خیرالدین - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 2. -      دکتر علی حقیقی اصل- عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 3. -      دکتر فرشاد ورامینیان - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 4. -      دکتر پرویز کشاورزی– عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 5. -      دکتر فتح ا... قدس - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا

**************************************************************************************************

 

کمیسیون دائمی دانشگاه ه دامغان

 

رئیس :

               دکتر محمد علی برخورداری– رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

اعضای حقوقی :

 1. -       دکتر عبدالعلی بصیری– رئیس محترم دانشگاه دامغان
 2. -      دکتر شهاب کسکه- نماینده محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
 3. -      دکتر نادر مالکی - رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان 

اعضای حقیقی :

 1. -      دکتر مسعود نصیری زرندی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 2. -      دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 3. -      دکتر سیدعلی پورموسوی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 4. -      دکتر سید محمد ترابی– عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
 5. -     دکتر علی اصغر عالمی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا