1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء
2-  رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء
3- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه دکتر عبدالرضا باقری
4- دکتر محمدعلی برخورداری، رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
6- رئیس دانشگاه دامغان
7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار
9- دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)
10- دکتر سید رحمت الله اکرمی ، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(عضو حقیقی)
11- دکتر علی خیرالدین عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)
12- دکتر علی وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو حقیقی)
13-مهندس سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (عضو حقیقی)
14- آقای دکتر عباس هنربخش رئوف - عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)