صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

پیرو برگزاری پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، صورت جلسه نشست مذکور که به تایید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در راستای ماده «5» آیین نامه داخلی هیات امنا طی نامه شماره 15/154162 مورخ 99/07/07 جناب آقای دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و زئیس مرکز هیات های امنا به دانشگاه ابلاغ گردیده است، در قسمت مصوبات هیات امنا بارگذاری گردیده است.

انتصاب اعضای جدید هیات امنا و پنجمین دوره از هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

انتصاب اعضای جدید هیات امنا و پنجمین دوره از هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

با عنایت به اتمام چهارمین دوره هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای بند (ب-9) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد بند ج ماده 1 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، افراد ذیل الذکر را به مدت 4 سال (از تاریخ 30/02/1397) به عنوان عضو حقیقی هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی (شامل دانشگاه سمنان، دانشگاه دامغان، دانشگاه گرمسار و دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان») منصوب نمود.

آقای دکتر محمدعلی برخورداری به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی منصوب گردید.

آقای دکتر محمدعلی برخورداری به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی منصوب گردید.

با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای بند 1-3 از دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع ماده «6» آیین نامه داخلی هیات امنا، آقای دکتر محمدعلی برخورداری به مدت 2 سال به عنوان رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی منصوب گردید.

صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 96.11.07
تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش

صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 96.11.07

در اجرای مفاد بند«5» دستورالعمل نحوه ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیئت امنا (موضوع بخشنامه شماره 15/543098 مورخ 92/10/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)؛ صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 96.11.07 در سایت هیئت امنا بارگذاری شد

بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي

بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي

«بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي از دوره چهارم هيئت هاي امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي با حضور كليه اعضا، در روز شنبه مورخ 1396/10/09 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد.

بارگذاری صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 3-7-1396بر روی سایت هیات امنای دانشگاه

بارگذاری صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 3-7-1396بر روی سایت هیات امنای دانشگاه

صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 7-3-1396 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، بر روی سایت هیات امنا دانشگاه بارگذاری شد.

بارگذاری صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395بر روی سایت هیات امنای دانشگاه

بارگذاری صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395بر روی سایت هیات امنای دانشگاه

صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-4-1395 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، بر روی سایت هیات امنا دانشگاه بارگذاری شد.