خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
مصوبات هیأت امنا (دوره چهارم)

صـورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 07-11-1396

صـورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 03-7-1396

صـورت جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 25-6-1396

صـورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-9-1395

صـورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-04-95

صـورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 11-12-94

صـورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 06-07-94

صـورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 09-03-94
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93

صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 20-5-93
صـورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 29-2-1393

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .