خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
مصوبات کمیسیون دائمی (دوره دوم)

صفحه در دست طراحي مي باشد

Under Construction

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .