خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اعضای دوره چهارم

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء
2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء
3-  مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه
4- دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشوری
6- رئیس دانشگاه دامغان
7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار
9- دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)
10- دکتر عبدالحسین فریدون مشاورز وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی(عضو حقیقی)
11- دکتر نیما امجدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)
12- دکتر علی وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو حقیقی)
13-آقای دکتر محمد خباز استاندار سمنان (عضو حقیقی)
14- مهندس محمد اسماعیل قدس عضو هیات امناء (عضو حقیقی)
 
 

Copyright  © 2019 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .