خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
دستورالعمل ها

سال 1393 :

 دستورالعمل اجرايي ارتقا رتبه اعضاي غير هيات علمي موضوع ماده 23 آيين نامه استخدامي - مصوبه هيات امناي مورخ 29-2-1393
 دستور العمل نحوه تعيين فوق العاده مديريت روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي5-93
 دستور العمل نحوه تشکيل و وظايف هيات اجرايي منابع انساني - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
 دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
 دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهي به اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
 دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط کار اعضاي غير هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 29-2-1393
 

سال 1392 :

دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین المللی دانشگاه های عضو 5-4-1392

 

سال 1390 :

 دستورالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 دستورالعمل به کارگيري عضو هيات علمي وابسته - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهي به اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 دستورالعمل خدمت اعضاي هيات علمي به شيوه نيمه حضوري - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 دستورالعمل فوق العاده سختي شرايط محيط کار اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه - مصوبه هيـات امناي مورخ 27-12-1390
 

سال 1388 :

 دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي - مصوبه هيـات امناي مورخ 2-2-1388
 

سال 1386 :

 دستورالعمل به کارگيري نيمه حضوري اعضاي هيات علمي - مصوبه هيـات امناي مورخ 26-12-1386
 

سال 1385 :

 دستورالعمل نحوه انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب هيات امنا - مصوبه هيـات امناي مورخ 1385-11-29
 

سال 1383 :

 دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت کميسيون دائمي موضوع ماده 6 آيين نامه داخلي هيات امنا 16-4-1383

Copyright  © 2015 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .