خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
دوره پنجم (کنونی)

رئیس :

دکتر مهر علی برخورداری رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

اعضای حقوقی :
            1-  دکتر مسعود نصیری زرندی رئیس محترم دانشگاه سمنان و دبیر هیأت امناء
                      2-دکتر شهاب کسکه-  نماینده محترم مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
                 3- فریدون نوری خواه - نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       4 -    دکتر عبدالعلی بصیری رئیس محترم دانشگاه دامغان
                       5-   دکتر فتح ا... قدس- رئیس محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»
       6-   دکتر رضا لحمیان مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار
 
اعضای حقیقی :
1-  دکتر علی حقیقی اصل- عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
2-دکترعلی خیرالدین - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
3-دکتر سید علی پور موسوی - عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
4-دکتر پرویز کشاورزی  عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
5-دکتر محمد تقی قربانیان -  عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنا
Copyright  © 2019 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .